อบรมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและการทำตลาดดิจิทัลผ่านช่องทางต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและการทำตลาดดิจิทัลผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร Facebook Marketing Specialist & MD at Infotech Maker มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวรชัย เยาวปาณี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ วิธีการบริหารจัดการหลักสูตรออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและการทำการตลาดดิจิทัลให้กับหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งผลที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ทำให้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเตรียมพร้อมในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมหลักสูตรออนไลน์หรือการใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำตลาดดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ให้เหมาะสมต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี