พัฒนาโกโก้ พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาและยกระดับโกโก้ ผลผลิตภัณฑ์ของ จ.ประจวบฯ
เตรียมพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับประชาชน

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน ที่ผ่านมา

                 โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโก้โก้ด้วยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร การสร้างแปลงต้นแบบโก้โก้คุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจีระพงศ์ รักประสูติ จากโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินในพืช โดยเจ้าพนักงานการเกษตร สถานีการพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยจะมีศูนย์เรียนรู้การปลูกโกโก้ในพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติของตำบลช้างแรก ให้เป็นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกโกโก้แบบครบวงจร ซึ่งมีแปลงต้นแบบการปลูกโกโก้ให้ได้คุณภาพและการแปรรูปผลโกโก้เป็นผงโกโก้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                   โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพชร นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานเปิดแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกโก้โก้ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ โดยเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับประชาชน โดยเฉพาะการปลูกโกโก้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการงานวิจัย ได้แก่ โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกโกโก้ด้วยนวัตกรรม การเกษตรแบบครบวงจร การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์ จนทำให้เกิดผลงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบเครื่องบีบสกัดน้ำมันจากเมล็ดโกโก้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี