กิจกรรมเสริมหลักสูตร : โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษาครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู
ในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)

             อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจำนวน 40 คน เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูอย่างมืออาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู

            กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในสถานศึกษา/ชุมชนจริงโดยใช้วิจัยเป็นฐาน นวัตกรรมการสอน คุณลักษณะครูมืออาชีพเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการอภิปรายหัวข้อเรื่องการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการ (TPCK) และการออกแบบการสอนแบบ CLIL

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี