สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ Center for Professtional Assessment (Thailand)
จัดการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

        เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ Center for Professtional Assessment (Thailand) จัดการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC  ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งการสอบในครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน แบบทดสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครทำงาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานระดับสากลในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ ที่ต้องการนำผลคะแนนสอบของผู้สมัครงาน โดยองค์กรจะนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครเข้า เรียน การรับสมัครเข้าทำงาน การปรับเงินเดือน การขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี