โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการรำ ชุดระบำพรหมาสตร์

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับกรมศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลวิธีการรำ ชุดระบำพรหมาสตร์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับนายลลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต และวิทยากรผู้ทรงคุณภาพทางด้านนาฏศิลป์ การละครและดนตรี ในโอกาสที่กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ได้พิจารณาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถานที่ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเครือข่ายศิลปินด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ของสำนักการสังคีต (กรมศิลปากร) สู่สถานศึกษา เรื่อง “กลวิธีการรำ ชุดระบำพรหมาสตร์ ภายใต้โครงการความร่วมมือเครือข่ายศิลปินด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

               การจัดโครงการในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักการสังคีต แสวงหาแนวร่วมเพื่อเป็นเครือข่ายงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ มีความสำคัญที่ช่วยให้ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป การสร้างเครือข่ายด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ จะเป็นส่วนเสริมสร้างความรักและความหวงแหนให้แก่ปวงชนชาวไทย ทั้งในระดับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการสืบทอดงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทั้งในด้านกระบวนท่ารำ ดนตรี เพลงร้อง ตลอดจนงานด้านพัสตราภรณ์และเครื่องโรง เพื่อบูรณาการด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้หวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติ

               สำหรับโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วย การบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เรื่อง การแสดงระบบพรหมาสตร์ วิทยากรโดยนายปกรรณ์ พรพสุทธิ์ นาฏศิลปิน (ด้านอำนวยการแสดง) การฝึกปฏิบัติ โดยนางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงและคณะ ก่อนที่นักศึกษาจะและนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติที่ผสมผสานทั้งนาฏศิลป์ ดนตรีไทยและคีตศิลป์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี