โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ยกระดับวิชาชีพครู จัดโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู

              ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู (จำนวน 66 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการยกระดับตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตรงตามข้อกำหนดของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยมีคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

             โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู (จำนวน 66 ชั่วโมง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น 10 โมดูล คือ 1) ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2) การสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) การประกันคุณภาพการศึกษา 5) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา 6) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 7) หลักสูตรและศาสตร์การสอน 8) เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 9) การนิเทศการเรียนการสอนและการศึกษาบริบทชั้นเรียน และ 10) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี