คณะวิศวะฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับรองใบประกอบวิชาชีพ

           พันธกิจด้านการผลิตบัณทิตที่มีความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงานนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามให้นักศึกษาความรู้ตามหลักสูตรแล้ว ยังต้องการจัดส่งเสริมทักษะนอกจากความรู้ทางวิชาชีพด้วย จึงได้จัดโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อขอรับรองใบประกอบวิชาชีพ เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์

           สืบเนื่องจากคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพ ตลอดจนโอกาสใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ การที่บัณฑิตจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ การขอใบประกอบวิชาชีพในภาวะปัจจุบัน รวมถึงแนวข้อสอบที่ให้ในการสอบขอใบประกอบวิชาชีพ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์

            โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในเรื่องของหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนและเกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสงชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยอาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี