ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม ซึ่งกระบวนการรับสมัครและการตรวจสอบการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการสอบและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) อย่างละเอียด

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน