มรภ.เพชรบุรี เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

            อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนการศึกษาโดยเป็นต้นแบบให้กับภาคส่วนอื่น ๆ

            สำหรับเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และนำประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากเครือข่ายมาประชใช้เพื่อการยกระดับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

           ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นลำดับที่ 39

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี