กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับ มรภ.เลย ในการดูงานวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับผู้นำนักศึกษา มรภ.เลย ที่มาศึกษาการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม

         เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรและผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำนักศึกษา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของงานกิจการนักศึกษา งานองค์การนักศึกษา งานสภานักศึกษาและงานสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

                จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ลงพื้นที่ดูงาน ณ ศูนย์วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการ์การดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม เพื่อนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานในพื้นที่ของตนเอง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี