การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic

กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ให้กับศิษย์เก่า
เพื่อสร้างความรู้และมีเทคนิคในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

            นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

            สืบเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการอ่านหนังสือน้อยลงของคนไทยเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย เช่น เนื้อหาไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง เนื้อหามีปริมาณมากเกินไป รวมทั้งเนื้อมีความเป็นทางการมากเกินไป และอีกหลากหลายเหตุผล ซึ่งเกิดความซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ Infographic คือ หนึ่งในสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารมากขึ้น รวมทั้งลักษณะสีสันการออกแบบ ตัวเลข สถิติ และองค์ประกอบอื่น ๆ ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล

            กองพัฒนานักศึกษาจึงได้โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์              สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ การนำไปใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการ Upskill ให้กับศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัตภาพ  มณีเติม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การผลิตสื่อ Infographic”

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี