อบรมหลักสูตรระยะสั้น “กะหรี่ปั๊บไส้ไก่”

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการการทำอาหารสำหรับการประกอบอาชีพ “กะหรี่ปั๊บไส้ไก่”

         โครงการการทำอาหารสำหรับการประกอบอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีทักษะและใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

          นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “ในขณะนี้มีผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 และภาวะเศรษฐกิจ ทำให้บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ลดอัตราการจ้างพนักงาน บางส่วนมีการปรับลดเงินเดือนและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนนาทักษะ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยมีนายทศพล ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมและสาธิตการฝึกปฏิบัติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี