ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ แพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ แพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3 ตามเอกสารแนบ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ตามเอกสารแนบท้าย ขอให้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 และ 2 รายงานตัวเพื่อขอรับการคัดเลือกโดยสแกน QR code เพื่อยืนยันตัวตนในไลน์กลุ่มการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. อนึ่ง ผู้ที่มีรายชื่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้ศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติในการสอบตามเอกสารแนบ 3 แพทย์แผนไทยบัณฑิต ให้ติดตามแนวปฏิบัติในการสอบจากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพภายหลัง ที่กลุ่มไลน์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

 

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน