โครงการตลาดนัดแรงงาน PBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการตลาดนัดแรงงาน PBRU
เตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดแรงงาน PBRU ประจำปี 2565  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน และยังเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพสู่สังคม โดยในแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีได้เชิญบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 20 บริษัท และมีกิจกรรมการบรรยายและเสวนาให้ความรู้ การสมัครงานให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และประชาชนผู้ว่างงาน ในหัวข้อ“สมัครงานยังไงให้ได้งาน” และ “ความต้องการตลาดแรงงาน ยุค Digital Disruption” เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ ได้เข้าร่วมการสมัครงานโดยตรงกับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการแรงงานในปัจจุบัน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี