ประชุมขับเคลื่อนงานวิชาการภายใต้แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการภายใต้แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการภายใต้แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอและสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาความเป็นเลิศและผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และประธานสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุม

            โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชาภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ได้นำเสนอแนวทางและทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอการปรับเปลี่ยนของกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนและสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลมากำหนดแนวทางในการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาได้ในอนาคต

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี