กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดงานพิธีการที่ถูกต้อง”

กองพัฒนานักศึกษาตระหนักถึงการจัดงานพิธีการที่ถูกต้อง
นำศิษย์เก่าเข้ารับการอบรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดงานพิธีการ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรม 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี รวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ อักทั้งยังเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการจัดงานพิธีการที่ถูกต้อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้ศิษย์เก่ามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดงานพิธีการ รู้จักวีการจัดที่ถูกต้อง และยังเป็นการส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี