ผลการประกวดศิลปะสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัดสินผลการประกวดศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์สืบสานศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันประกวดศิลปะสร้างสรรค์ โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์สืบสานศิลป์  เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล” ณ อาคารศิลปะเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพ ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์

         สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม เชิดชู นักศึกษาในแวดวงศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการฝึกเพื่อการแข่งขันในระดับภาค ภูมิภาคและระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถ โดยมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30 คน ด้วยการใช้เทคนิคสีน้ำมัน สีอะคริลิคหรือเทคนิคผสม บนเฟรมผ้าใบ ขนาด กว้าง ยาว สูง ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

       สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

 รางวัลชนะเลิศ นายสุริยา ปะกา ชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรศักดิ์ ไทยเดิม ชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ ชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย นางสาวกรกนก ทวีศิลป์ ชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนางสาวธิดาเทพ บัวจันทร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี