โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสับปะรด

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสับปะรด
บนฐานวิชาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสับปะรด “Pineapple Paper Soap and Pineapple Sea Salt Scrub” บนฐานวิชาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากประชาชนในตำบลดอนขุนห้วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกสับปะรด เพราะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความแห้งแล้ง สภาพดินและปริมาณฝนมีความเหมาะสมในการปลูกสับปะรด แต่เมื่อมีการปลูกเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จึงได้เข้าไปสนับสนุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่นและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ ยาสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการต่อยอดในเรื่องของการนำสับปะรดมาพัฒนาเป็นสบู่กระดาษและเกลือสครับสับปะรด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี