โครงการต้นแบบระบบการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและการสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License) โดยการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 26203 อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณาจารย์ จำนวน 15 ท่าน จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการอบรมและทดสอบในครั้งนี้

          ซึ่งผลที่ได้การอบรมและทดสอบ เป็นการมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับใบรับรองทักษะทางดิจิทัล (e-Certificate) ได้ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. ICDL Application Essentials

  2. ICDL Computer & Online Essentials

  3. ICDL Online Collaboration

  4. ICT in Education

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี