พัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัย จังหวัดประจวบฯ

พัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัย จังหวัดประจวบฯ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยโดยใช้องค์ความรู้ไร่มะขามโมเดล กลุ่มนาแปลงใหญ่ ชุมชนหนองตาเหมือง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

           การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุกร่วมกัน เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการผลิตข้าวที่ปลอดภัย เป็นศูนย์กลางในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายบรรพต มามาก ประธานวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ระดับประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน