ประกาศเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กำหนดการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 เป็นวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565