นักศึกษาวิศวกรสังคม ลงพื้นที่ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นักศึกษาวิศวกรสังคม ลงพื้นที่ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สร้างผู้เรียนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ

            กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิศวกรสังคม เข้าร่วมโครงการ “วิศวกรสังคม PBRU GEN Z” ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

            การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการน้อมนำมาเพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา อีกทั้งสร้างผู้เรียนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการพัฒนาทักษะ Soft Skills ของตัวนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกรต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน