ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2565

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันในรายการต่าง ๆ

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วม

        ก่อนการประชุม พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันในรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระกับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตบอลที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament ครั้งที่ 7 จากผู้แข่งขันทั้งหมด 24 ทีม

            หลังจากนั้นเป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 750 KW ความคืบหน้าการพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกโกโก้ เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน