ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม


              ตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการสอบและค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ข้อ 5 กำหนดว่านักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนดและสอบผ่านวิชาพื้นฐานอย่างน้อย 3 รายวิชา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 7 แห่งระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

 

การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินค่าสมัครเท่านั้น
รายละเอียดของวันและเวลาจัดสอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยสามารถติดตามข้อมูลประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th

 

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน