มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เตรียมดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่
ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจโดยใช้วิธีเกษตรธรรมชาติ ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อศึกษาข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกไผ่และนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ต่อยอดพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ โดยมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการยกระดับรายได้ของคนในพื้นที่ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำโครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์ไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์

           โดยมีกำหนดการปลูกไผ่ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการปลูกไผ่ครั้งนี้ ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชุมชนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนเครือข่ายสามโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย และโรงเรียนบ้านหนองโสน ซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้ความรู้ด้านการปลูกไผ่เพื่อผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบคุณบุคลากรของมูลนิธิชัยพัฒนาและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน