ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2565


             ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและแพทย์แพทย์แผนไทยบัณฑิต ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามขั้นตอน และแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565 หากท่านไม่ดำเนินการภายกำหนดการดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองเข้าสู่กระบวนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทดแทนในลำดับต่อไป

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

 

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน