สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรียนรู้การปลูกผักยกโต๊ะ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

            ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะต่าง ๆ ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและเปิดเวทีรับฟังปัญหา ความคิดเห็นของชาวตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าในด้านการปลูกพืช ชุมชนมีความสนใจการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ ต้องการปลูกพืชที่มีรายได้ตลอดปี มีความต่อเนื่องและใช้น้ำน้อย และมีส่วนหนึ่งสนใจเข้าร่วมการอบรมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ประกอบกับภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งฐานเรียนรู้การผลิตผักยกโต๊ะกางมุ้ง ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามความต้องการของชุมชน

          โอกาสนี้ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกกล้วยหอมทอง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงแพะ และแปลงผะกยกโต๊ะ ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปลูกในพื้นที่ของตนเอง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน