การบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2019”

การบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2019”

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2019”
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน
การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานคณะกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจประเทศไทยกับบทบาทอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2019 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 35 และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งความคืบหน้าสำคัญคือ การผลักดันข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อนำไปสู่การลงนามอย่างเป็นทางการ และเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เดินหน้าส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนภายในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประชาคมนานาชาติ
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี