มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ต่อยอดกาแฟบ้านป่าหมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ต่อยอดกาแฟบ้านป่าหมาก

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 บ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างมูลค่าการผลิตกาแฟบ้านป่าหมากตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

            การลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมากในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่มีอาชีพปลูกกาแฟแต่ประสบปัญหาในเรื่องของขาดแหล่งรับซื้อเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมากจึงช่วยรับซื้อเมล็ดกาแฟและแปรรูป จำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่วและเปิดให้บริการร้านกาแฟสดเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียนและช่วยเหลือผู้ปกครอง แต่ก็รับซื้อได้ในจำนวนที่จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้เข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุนและต่อยอดด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มกาแฟ 5 สูตร ได้แก่ กาแฟนมสด กาแฟมะพร้าว กาแฟน้ำตาลสด กาแฟน้ำส้มและกาแฟสมุนไพร (กระชายน้ำผึ้ง)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนอกจากจะมีหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะเข้ามาต่อยอดสูตรกาแฟให้กับนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของดินที่ใช้ในการปลูกพืชให้ได้คุณภาพ การเก็บดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน โดยได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี”

          พันตรีพัฒนศักดิ์ พัฒนพงศ์สา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้ามาช่วยพัฒนาในการแปรูปและต่อยอดสินค้า ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ มีอาชีพติดตัวหลังสำเร็จการศึกษา และจากการพัฒนากาแฟสูตรต่าง ๆ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วย

         นางสาวนิภาพร พูลลัด ชาวบ้านในพื้นที่ ได้เปิดใจถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการให้สูตรกาแฟ หลังจากที่ประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่มีจำนวนมากทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งการให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านให้ได้มีงานทำ มีรายได้ในการจำหน่ายกาแฟให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ต้องไปหางานทำนอกพื้นที่

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน