ทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวะฯ ลงพื้นที่พัฒนาทักษะ soft skills

ทีมสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิศวะฯ ลงพื้นที่พัฒนาทักษะ soft skills ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์ ลงพื้นที่โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินโครงการยุวเกษตรพอเพียง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม หลังจากที่ได้มีกิจกรรมอบรมออนไลน์การออกแบบระบบน้ำและการประมาณราคาและเทคนิคการทำแปลงปลูกผักตั้งโต๊ะจากท่อ PVC ไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ การพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาและทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการฝึกทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง นำองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้เป็นการลงมือปฏิบัติติดตั้งชุดแปลงผักตั้งโต๊ะ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี