สำนักวิทยบริการฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครปฐม

สำนักวิทยบริการฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครปฐม พร้อมชี้แจงการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ Green Library (ห้องสมุดสีเขียว) และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมุ่งให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายความรู้ร่วมกัน 

                สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมาตรฐานผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2564 และมีการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจและการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Museum

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน