กิจกรรมKnowledge Sharing : การบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA

กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรม“Knowledge Sharing : การบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA”

             คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 21 หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม“Knowledge Sharing : การบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA” ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม SU 504 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

             เป็นที่ทราบกันดี ว่าการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทำการสนับสนุน พัฒนา และประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้สถาบันจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่จะนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้เพื่อการพัฒนายิ่งขึ้น

             กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องเกณฑ์ AUN-QA  และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นำเกณฑ์ AUN-QA มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงมีแนวคิดที่จะช่วยสนับสนุนความเข้มแข็งทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรที่ดีขึ้นและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในอนาคต   

             โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิต  เหม่งเวหา  ผู้ประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรแปลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “มโนทัศน์เกี่ยวกับระบบ AUN-QA” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนประเด็นการบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี