กิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์วัยรุ่น Gen-Z 2022

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์วัยรุ่น Gen-Z 2022 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

            นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์วัยรุ่น Gen-Z 2022 ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             ในปัจจุบันการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ในการที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ซึ่งวัยรุ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและสังคมที่อาศัยอยู่รวมทั้งการคบเพื่อน ทำให้มีความคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตแตกต่างไปจากเดิม

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างทักษะความคิด วิเคราะห์ ความคิดเชิงบวก การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การมีทัศคติที่ดีและถูกต้อง โดยมีการให้ความรู้ในหัวข้อหลักการคิดบวกและความคิดสร้างสรรค์ โดยโดย คุณมงคล กรัตะนุตถะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี