เพิ่มมูลค่าสินค้า โกโก้พร้อมดื่ม 3in1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า โกโก้พร้อมดื่ม 3in1

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ การพัฒนาแผนการตลาดครบวงจร ภายใต้โครงการ “การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์” ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์โกโก้ที่มีขนาดตกเกรด แต่ในพื้นที่ก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่มต้นแบบที่ทำการแปรรูปโกโก้เป็นผงโกโก้ แต่ยังมีขั้นตอนการผลิตที่ต้องควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ผงโกโก้ที่ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดพื้นที่เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน จึงได้เลือกพื้นที่ตำบลช้างแรกเป็นพื้นที่ต้นแบบ เนื่องจากมีสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีเหมาะสมมีความเหมาะสม และมีกลุ่มที่มีความสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ต้องการพัฒนาโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด”

             นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพชร นายอำเภอบางสะพานน้อย ได้กล่าวว่า “ในการลงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งนี้ ทำให้พี่น้องผู้ปลูกโกโก้ได้รับประโยชน์อย่างมาก สามารถจัดตั้งกลุ่มและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มสูงขึ้นได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำองค์ความรู้ในกระบวนการปลูก แปรรูป สร้างระบบการตลาดที่ทันสมัยมาถ่ายทอดสู่ประชาชน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มอบโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้กับชุมชน”

             สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตโกโก้ที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ แนะนำช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตโกโก้ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาในกระบวนการแปรรูปผงโกโก้ให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มผู้บริโภค โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผงโกโก้และโกโก้สำเร็จรูปพร้อมดื่ม 3in1 ตลอดจนการพัฒนาแผนการตลาดครบวงจร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี