คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ soft skill

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ soft skill ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

             อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อเข้าพบนางบุษบา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชุมหารือและชี้แจงกิจกรรมพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม และได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม สามารถยกระดับองค์ความรู้ในโรงเรียน สร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่บนฐานข้อมูลของโรงเรียน

#กลุ่มงานสื่อสรองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี