คณะเทคโนโลยีสารสนเทศหารือผู้นำท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าว

ทีมพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบกับผู้นำท้องถิ่นในตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อหารือในการจัดตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าว

                  ทีมงานพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายบรรพต มามาก เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้าพบนายประสิทธิ สวยงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อร่วมหารือในประเด็นการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดตั้งศูนย์ข้าวหอมห้วยข้อง เพื่อยกระดับรายได้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#กลุ่มงานสื่อสรองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี