มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สัมมนาพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สัมมนาพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
“การพัฒนารูปแบบการปฏิรูประบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง กลุ่มงาน ศูนย์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนารูปแบบการปฏิรูประบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 ณ The Regent Cha Am Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

                 การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่พร้อมรับมือกับการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ เข้าใจหน้าที่และสิทธิของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาภาวะผู้นำ ผู้บริหาร การพัฒนาผู้สอน การสอน กระบวนการเรียนรู้ และให้บุคลากรสามารถมองเห็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในอนาคต

               สำหรับหัวข้อในการสัมมนา ประกอบไปด้วย การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง” เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

               นอกจากนี้ยังมี Workshop การนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย สู่การจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) การแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอกลยุทธ์จาก TOWS Matrix สู่การจัดทำโครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี