กองพัฒนานักศึกษาจัดสัมมนาการพัฒนาทักษะผู้นำ

กองพัฒนานักศึกษานำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะผู้นำ
เพื่อปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย

              นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development) ด้วยการนำผู้นำนักศึกษาทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวให้โอกาสแก่ผู้นำนักศึกษา

            เป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปฏิบัติ เพื่อสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4  ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

              ขณะที่การดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ต้องการผู้นำกิจกรรมที่มีความเสียสละ มีแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีมมีส่วนสำคัญที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้นำนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี โดยมีความสามารถในการจูงใจให้สมาชิกเกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง

          สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ กระบวนการการวางแผน ใช้ทักษะการเป็นผู้นำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์จำลองได้ สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา โดยมีการปรับทัศนคติ ความคิด การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนความแตกต่าง ทักษะการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีปะสิทธิภาพ ภาวะผู้นำในอนาคตของการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี