ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์  บุญรอด  อาจารย์ผู้ดูแลด้าน Green University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และนางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ  รักษาการหัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยจำนวน 40 สถาบัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในมหาวิทยาลัย

          โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้านศิลปะการแสดง” ซึ่งมีผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.สรไกร  รุ่งเรือง และอาจารย์กิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอในครั้งนี้ นิทรรศการงานวิจัย “ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นิทรรศการงานวิจัย “ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต:พื้นที่ความทรงจำอัตลักษณ์ และบริบทที่เปลี่ยนแปลง ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมนาชีพชุมชน ตำบลคลองหก  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

             สำหรับองค์ความรู้ที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสรุปได้ 5 ด้าน คือ 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2) จัดทำโครงสร้างคณะทำงาน Working team 3) จัดทำฐานข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 4) การประเมินผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และ 5) การแปลผลข้อมูล การเผยแพร่ และการสื่อสารสู่ทุกระดับภายในองค์กร  และ 9 ขั้นตอนการพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี