ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564