กิจกรรม “PBRU Research Open House 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรม “PBRU Research Open House 2022”
และพิธีลงนามความร่วมมือทางการวิจัย แผนงานวิจัย “RAINS for LCP Food Valley 2022

          วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “PBRU Research Open House 2022” และพิธีลงนามความร่วมมือทางการวิจัย แผนงานวิจัย “RAINS for LCP Food Valley 2022”ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “บทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นรากฐานสําคัญของประเทศชาติ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปสู่การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเสริมพลังแก่ชุมชนในการจัดการตนเอง สนับสนุนการวิจัยตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการวิจัยและการบริการวิชาการที่มองเห็นการใช้ เกิดการสร้างคุณค่า และมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยการทํางานในรูปแบบของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่จะช่วยส่งเสริม สร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืน เป้าหมายสําคัญของการสร้างผลงานวิจัย คือ ได้นวัตกรรมหรือวิทยาการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดสู่สังคม จึงจะเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง ยั่งยืนและคุ้มค่า”

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายในทุกด้านที่ช่วยส่งเสริม สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยของหน่วยงานหรือองค์กรแบบ Quad-Helix ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/SMEs หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรภาคธุรกิจ”

        นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือทางการวิจัย แผนงานวิจัย “RAINS for LCP Food Valley 2022”ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม ผลักดันและประสานความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารที่สอดคล้องกับอาหารสุขภาพและวัฒนธรรมของผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน และยังเป็นการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาระบบนิเวศของ Food Valley ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

        หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “เพชรบุรี Creative City of Gastronomy, Craft and Folk Art” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่าย ทั้งหมด 8 บูธ เช่น บูธการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบุรีสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล บูธ Gastronomy 1 อําเภอ 1 เมนู รากเหง้าวัฒนธรรมอาหาร โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าพิ่ม บูธเส้นทางสายไหมทางทะเล บูธการศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี ทวารวดี เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี