ลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

        อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ความรู้และได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนศึกษาระบบการทำงาน การบริหารงานและเทคนิคการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ

        โอกาสนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี