มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19 (Covid-19)” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อระดมบุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งดำเนินการทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นฐานของไทย เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการทางความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ สู่การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ก่อให้เกิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะนำไปสู่เป้าหมายการร่วมมือกันในด้านศิลปวัฒนธรรม การทำงานระหว่างเครือข่าย และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคต

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี