สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์ฯ​ พัฒนาอัตลักษณ์สินค้า จ.ประจวบฯ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับและพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้บันทึกความร่วมมือกับนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์จากมะพร้าว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้คือกะลามะพร้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆ เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ซึ่งนอกจากจะขายมะพร้าวเป็นอาชีพหลักแล้ว ก็สามารถที่จะใช้กะลามะพร้าวมาสร้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาสูง และยังเป็นการพัฒนาตำบลแสงอรุณให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องมะพร้าว เพื่อการต่อยอดการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป

        สำหรับตำบลแสงอรุณ เป็นตำบลที่ประกอบอาชีพปลูกมะพร้าวและจำหน่ายมะพร้าวที่มากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คือเศษวัสดุ เช่น เปลือกมะพร้าวและกะลามะพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้เข้าไปส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกะลามะพร้าวแบบครบวงจร และได้มีการเชิญวิทยากร/ดีไซเนอร์ ผู้มีความรู้ความสามารถ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่อัตลักษณ์ของจังหวัด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี