คณะวิทยาการจัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 2 สถาบัน ในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา

           อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

           สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ผ่านการพูดคุยในประเด็นด้านการบริหารหลักสูตรการศึกษาด้านการประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือมุ่งผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

            โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย ห้องเรียนแนวคิด Smart Classroom ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนรูปแบบ Studio Streaming และห้องฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี