การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารร่วมกับกลุ่มงานสื่อสารองค์กร จัดอบรมคอร์สระยะสั้นผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

           อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ที่นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 3 เพชรบุรี และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เข้ารับการอบรมการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในองค์กร โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง และนางสาวรัตติยากร ทวีเผ่า นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         การอบรมการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในองค์กร กลุ่มงานสื่อสารองค์กรร่วมกับสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารอหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีให้สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบโปรแกรมออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การสื่อสารที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี