คณะวิศวะฯ ลงนามความร่วมมือกับไร่เพชรมาลัยกุล เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตภาชนะจากกาบหมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือกับไร่เพชรมาลัยกุล
เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตภาชนะจากกาบหมาก

              เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีพิธรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา “การร่วมพัฒนาและผลิตภาชนะจากกาบหมาก” ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับนายวิทยา เพชรมาลัยกุล ประธานกรรมการผู้จัดการไร่เพชรมาลัยกุล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาวิจัยและพัฒนาภาชนะจากกาบหมาก สนับสนุนวัตถุดิบประเภทกาบหมากในการผลิตภาชนะ สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการ เสริมสร้างการรับรู้ องค์ความรู้และจัดทำข้อมูลวิชาการในการพัฒนาภาชนะจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

               สำหรับการลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมมือกันสนับสนุน อำนวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาภาชนะจากกาบหมาก โดยหน่วยงานทั้งสองมีภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน คือ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติจากกาบหมาก นำวัตถุดิบกาบหมากที่ได้รับจากกระบวนการปลูกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการและสนับสนุนเป็นวัตถุดิบในการผลิตภาชนะโดยการขึ้นรูปด้วยความร้อนเพื่อการศึกษาวิจัย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน