อบรมและทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

          ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC รูปแบบออนไลน์ “NSPRRU English camp for TOEIC” ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2565 ให้แก่นักศึกษาจำนวน 77 ราย เพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบ TOEIC ตามมาตรฐานสากล

       ภายหลังจากการเข้ารับการอบรมดังกล่าว นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบ PBRU LMS ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี