ส่งเสริมการตลาดด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ

คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ตำบลยางหย่อง ส่งเสริมการตลาดด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ

           วันที่ 23 มิถุนายน 2565   ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่  อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยะวงค์ อาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์  และอาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้กับกลุ่มชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

         สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการถ่ายภาพและเทคนิคการถ่ายภาพของสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ รวมถึงหลักการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้าของตนเองและได้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน