สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงนามความร่วมมือเสริมความเข็มแข็งขององค์กรชุมชน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงนามความร่วมมือสนับสนุนและหนุนเสริมความเข็มแข็งขององค์กรชุมชนและเยาวชนในสถาบันการศึกษา

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่วมฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและหนุนเสริมความเข็มแข็งขององค์กรชุมชนและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ระหว่างอาจารย์พนัส  ชัยรัมย์  ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับนางสาวศิริวรรณ อำนวยสินสิริ หัวหน้าหน่วยจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (NODE) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก 25 แห่ง เข้าร่วม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นสักขีพยานในการลงนาม

        สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในแนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาทั้งระบบข้อมูล การวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินการ การติดตามผลและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสำคัญของความร่วมมือคือ ความมุ่งมั่นร่วมกันตามบทบาทภารกิจของแต่ละฝาย ด้วยความรับผิดชอบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อนำพาไปสู่เป้าหมาย เกิดผลลัพธ์สำคัญที่ต้องการให้บรรลุตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิต บุคลากร  บัณฑิต  กำลังคน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตนวัตกรรมใหม่ในหน่วยงาน  ภาคีเครือข่าย  เพื่อรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและท้องถิ่น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี